Tellimise tingimused

Edu Akadeemia.ee e-poe tellimistingimused

1. Tellimistingimustes kasutatavad mõisted
Tellimistingimused – Kasutaja poolt E-poes koolituse tellimisel kohalduvad tingimused
E-pood – E-pood veebilehel www.eduakadeemia.ee
Korraldaja – Edu Akadeemia OÜ registrikood 12716057, tegutsemiskoht Tartu mnt 74,
Tallinn, e-post info@eduakadeemia.ee, telefon 53583444
Kasutaja –E-poe kasutaja
Müügileping – Korraldaja ja Kasutaja vahel sõlmitav leping Koolituse ostu kohta, mille
tingimused on ära toodud E-poes olevas Koolituse pakkumuses.
Kinnitus – Korraldaja poolt Kliendile väljastatav tõend Müügilepingu sõlmimise kohta, mis
tõendab Kliendi õigust osaleda koolitusel. Tellimistingimuste ja müügipakkumises sätestatud
tingimuste vastuolu korral kehtivad viimased. Tellimistingimustes ainsuses olevad sõnad ja
mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

2. Tellimistingimuste kohaldamine
2.1. Tellimistingimused kehtivad Kasutaja poolt E-poe kasutamisel Korraldaja ja Kasutaja
vahel tekkivate õigussuhete kohta. E-poe kasutamise all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult,
Kasutajale võimaluse andmist koolituspileti ostmiseks Korraldajalt läbi ülesseatud
müügikeskkonna. Samuti mõeldakse E-poe kasutamise all muid E-poes pakutavaid teenuseid.
2.2. Tellimistingimused kohalduvad kõigile E-poe kaudu koolituse ostjatele ning muud
moodi E-poodi kasutavatele isikutele. Tellimistingimustega mitte nõustudes on E-poe
kasutamine mistahes viisil keelatud.
2.3. Tellimistingimused jõustuvad Korraldaja ja Kasutaja vahel hetkel, kui Kasutaja annab
käesolevate Tellimistingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui
Kasutaja asub E-poodi kasutama.

3. Kasutaja õigused ja kohustused ning kinnitused
3.1 Kasutajal on õigus:
3.1.1 nõuda Korraldajalt pärast tellimuse sooritamist arve esitamist;
3.1.2 esitada Korraldajale ettepanekuid E-poe kasutajasõbralikumaks muutmiseks;
3.1.3 teostada seadusest tulenevat taganemisõigust vastavalt Tellimistingimuste punktile 4.1.
3.2. Kasutaja kohustub:
3.2.1. esitama E-poes ostu sooritades täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma
õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
3.2.2. hoolikalt kontrollima ja vastutama mistahes toimingu käigus esitatud andmete õigsuse
eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne
maksekohustuse kinnitamist kuvatakse E-poes kõik Kasutaja poolt sisestatud andmed
sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks,
3.2.3. tutvuma Müügilepingu tingimustega;
3.2.3. mitte kasutama E-poodi ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteedi
ebaseaduslikuks kasutamiseks);
3.2.4. viivitamata elektronposti teel informeerima Korraldajat kõikidest andmetest ja
asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes ostu sooritamisel esitatutega;
3.3. Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega E-poes, et ta:
3.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha E-poes võimaldatud tehinguid;
3.3.2. on teadlik, et Tellimistingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Korraldaja tahe
suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tellimistingimustes
selgesõnaliselt kirjas;
3.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et Korraldajal on õigus teostada Kasutaja isikuandmete
töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele
Tellimistingimustele;
3.3.6. on teadlik ja nõustub, et Tellimistingimustega nõustudes annab ta Korraldajale
nõusoleku saata Kasutajale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning
küsitlusi.
3.3.7. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Tellimistingimustes sisalduvatest tingimustest
ning mõistab täielikult, et E-poe kasutamisega kaasnevad tema jaoks õiguslikult siduvad
kohustused.

4. Kasutaja taganemisõiguse ulatus ja teostamine
4.1. Kasutaja Müügilepingust taganemisõigus:
Kasutajal on õigus taganeda Müügilepingust, teavitades sellest Korraldajat 14 päeva jooksul
pärast Müügilepingu sõlmimist, aga mitte hiljem kui 7 päeva enne koolituse toimumist.
4.2. Kauba tagastamisega seotud tingimused:
4.3.2. Korraldaja kohustused Kasutajapoolsel taganemisel.
Korraldaja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kasutajale viivitamata, kuid hiljemalt
14 päeva möödumisel, kõik Kasutajalt Müügilepingu alusel saadud tasud. Kasutaja annab
Korraldajale nõusoleku teha tagasimakse Korraldaja enda poolt valitud makseviisil.
4.4. Kooskõlas võlaõigusseadusega ei kohaldu Tellimistingimuste punktis 4.1. sätestatud
Müügilepingust taganemise õigus kõikidele koolitustele. Juhul, kui Müügilepingust
taganemise õigus puudub on vastav informatsioon avaldatud Koolituse pakkumuse juures.
Vastavalt võlaõigusseadusele ei kohaldu taganemisõigus Müügilepingutele, mille esemeks
on:
4.4.1. sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui
selle edastamine on alanud Kasutaja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab
asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.
4.5. Kui Müügilepingus või õigusaktis on Korraldaja jaoks sätestatud Kasutajale soodsamad
taganemistingimused, siis kohalduvad Müügilepingus või vastavas õigusaktis sätestatud
tingimused. Vastupidisel juhul kohalduvad Korraldaja ja Kasutaja vahel käesolevates
Tellimistingimustes sätestatud taganemistingimused.
4.8. Korraldaja Müügilepingust taganemisõigus:
4.8.1. Korraldajal on lisaks seaduses sätestatule õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust
taganeda, kui ilmnevad müügipakkumises sätestatud asjaolud ja Koolitaja on lõpetanud
Koolituse pakkumise osaliselt või täies ulatuses. Müügilepingust taganemiseks teavitab
Korraldaja Kasutajat kirjalikult ja tagastab Kasutaja poolt Müügilepingu alusel Kaupmehele
makstud tasud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates
taganemisteate esitamisest.

5. Korraldaja õigused ja vastutus
5.1. Korraldajal on õigus:
5.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine, kui Korraldaja kahtlustab, et teenuse kasutamisel
toimitakse ebaausalt või seadusevastaselt;
5.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal E-pood maha või selle toimimine
peatada;
5.1.3. jälgida E-poes toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Internetikeskkonna
kasutamist;
5.1.5. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi, uudiskirju ja muid teadaandeid
ning küsitlusi.
5.2. Korraldaja ei vastuta ühelgi juhul:
5.2.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või
põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui
rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama
neist viivitamatult Korraldaja klienditeenindusele.

6. Poolte teated
6.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ning Korraldaja vahel toimub
elektroonilises vormis poolte poolt E-poes teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu.
Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja
sellest on möödunud 3 tööpäeva.
6.2. Juhul kui Kinnitus ei ole saadetud Kasutaja e-posti aadressile kolme tunni jooksul
Kasutaja poolt raha deponeerimisest Korraldaja juures või kui mistahes muu teave või
kinnitus, mida kasutaja Korraldajalt ootab, ei ole saabunud Kasutaja e-posti aadressile
mõistliku aja jooksul, peab Kasutaja sellest koheselt Korraldajat informeerima.

7. Intellektuaalne omand
7.1. Korraldaja E-pood ja selle osad (sh kuid mitte ainult Korraldaja veebilehe graafiline
liides ja müügipakkumused, pildid jmt) ning sellega seotud tarkvara, Korraldaja kaubamärk
ning muud Korraldaja autoriõigusega kaitstavad objektid E-poes on eraldi autoriõigusega
kaitstud teosteks, mida ei ole Kasutajatel õigus Kasutajaks oleku ajal ja ka pärast seda
Korraldaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. Vaidluse korral loetakse, et tegemist on
autoriõigusega kaitstava objektiga, mille autoriõigused kuuluvad Korraldajale.

8. Kasutaja isikuandmete töötlemine
8.1. Isikuandmeid, mida Korraldaja on saanud Kasutajalt E-poe kasutajaks registreerumisel
ja/või E-poe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta Korraldaja juures
muul viisil E-poe kasutamise teel, on Korraldajal õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes
töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.
8.2. Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni
number, pangakonto number, vanus, isikukood, elukoha- või tarneaadress, küsitluste kaudu
saadud andmed perekonnaseisu, sissetuleku, soo, vanuse, laste arvu, hariduse ja
tarbimiseelistuste kohta ning muud sarnased andmed, mis on vajalikud Koolituse
pakkumiseks.
8.3. Korraldaja kasutab isikuandmeid Kasutajatele teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks
ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb mõista E-poes Kasutajatele teenuste
vahendamist ja Kasutajatele võimalikult soodsate ning personaliseeritud pakkumiste
korraldamist.
8.4. Kasutaja annab Korraldajale nõusoleku Kasutaja isikuandmete töötlemiseks käesolevas
peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel. Kasutajal on õigus Korraldajale antud nõusolek
igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete
kustutamist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
8.5. Korraldaja ei anna Kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid,
välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel.

9. Tellimistingimuste muutmine
9.1. Korraldajal on igal ajal õigus ühepoolselt E-poe ja teenuste arengust tulenevalt E-poodi
ja Tellimistingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh E-pood lõpetada.
9.2. Korraldaja kohustub teavitama Kasutajat Tellimistingimuste muudatustest ja täiendustest
avaldatavate vastavate teadete kaudu.
9.3. Tellimistingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või
täienduse avaldamisest E-poes ja Kasutaja poolt nendega E-poes nõustumise kinnitamisest.

10. Lõpptingimused
10.1. E-poe kasutamisest tulenevale õigussuhtele Kasutaja ja Korraldaja vahel kohaldatakse
Eesti Vabariigi õigust. Kasutaja ja Korraldaja vahelisele Müügilepingust tulenevale
õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja/või Korraldaja Müügilepingus sätestatud
riigi õigusakte ja/või rahvusvahelise õiguse sätteid. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on
Kasutajal õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda
kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist,
taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega
viivitamise korral nõuda viivist).
10.2. E-poe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Korraldaja lahendada
läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse tarbijavaidluste
komisjon. Tarbijakaitse seaduse kohaselt on komisjoni pädevuses lahendada lepingust
tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse
kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kui pool ei ole nimetatud komisjoni
otsusega nõus, siis lahendab vaidluse kohus.
10.3. Juhul, kui mõni Tellimistingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta
see ülejäänud Tellimistingimuste sätete kehtivust.
10.4. Tellimistingimused kehtivad Internetikeskkonna kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad
Kasutaja ning Korraldaja vaheliste Tellimistingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse
ajal.

Saada küsimus

    Vastame 24 tunni jooksul.

    Internet Explorer Icon

    NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.